O nás :: Muzeum Suchdol n/O


historie muzea

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou vniklo v roce 1997. O vznik muzea se zasloužil především Klub přátel Suchdolu n.O., který se zde od roku 1990 prezentoval svou aktivní činnosti v oblasti regionální historie. Členům Klubu přátel Suchdolu n.O. se postupně podařilo prosadit myšlenku vzniku muzea a přesvědčit tehdejší představitele obce i veřejnost o kulturním a společenském významu této instituce. Muzeum tak bylo slavnostně otevřeno dne 27.9.1997 u příležitosti 80.výročí povýšení obce Suchdol nad Odrou na městys (dekretem císaře Karla I. ze dne 25.11.1917). Nachází se v budově č.p. 230, postavené v roce 1901 původně jako „Landwirtschaftliche Winterschule“ (Zemská hospodářská zimní škola, později zvaná též  Rolnická zimní škola).

Vůbec první expozicí zde byla jedna z upravených místností tehdy nazvaná jako „Síň historie obce“. V současné době se zde nacházejí tři stálé expozice a další se připravují a jsou ve výstavbě. V budově se rovněž nachází i místní knihovna.

Zřizovatelem (vlastníkem a správcem) muzea je Městys Suchdol n.O. Chod muzea má na starosti Klub kultury a o expozice, vystavené exponáty a sbírky muzea pečuje Klub přátel Suchdolu n.O.  Muzeum městyse Suchdol n.O. je od roku 2002 členem ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR.

Klub přátel Suchdolu n.O.  vznikl v roce 1990 jako sdružení občanů se zájmem o historii a vlastivědu. KPS se zabývá studiem regionální historie a uchováváním tradic a kulturního dědictví našich předků. KPS připomíná různá výročí a historické události. Jeho posláním je seznamovat s historií a s výsledky své badatelské práce širokou veřejnost prostřednictvím muzea, pořádáním tématických výstav, společenských a kulturních akcí a publikační činností.

Postupem času se z části členů KPS, zabývajících se především vojenskou historií, vytvořila samostatná sekce – sekce vojenské historie. Tato skupina postupně od roku 2000 buduje vojenskou expozici v bývalém krytu CO v suterénu budovy muzea. Již dnes je možno se zde seznámit s množstvím dokumentů a exponátů vztahujících se k válečným událostem přesahujícím hranice regionu Novojičínska.

Členové KPS - sekce vojenské historie mají již za sebou několik úspěšných akcí, při kterých se jim podařilo odhalit několik do této doby neobjasněných případů a události největšího válečného konfliktu – 2. světové války. Jejich specializací je objasňování leteckých havárií na území Severní Moravy a Slezska a to především z letecké bitvy ze dne 17.12.1944. Více se dozvíte na www.leteckemuzeum.eu.

 

Historie budovy muzea:
 

V roce 1866 se z původně jednoročního kurzu konaného v Novém Jičíně vyvinula dvouletá zemědělská škola. Protože se tato škola nacházela mimo hlavní dopravní spoje, rozhodl okresní zemědělský spolek v roce 1899 přesunout ji do Suchdolu nad Odrou. Za tím účelem byla vybudována zcela nová reprezentativní budova, kde se začalo vyučovat již v roce 1901. Jako zimní dvouletá škola existovala až do roku 1945. Stala se postupně centrem vzdělávání rolníků na celém Kravařsku. Působily zde nejrůznější osobnosti včetně odborníků na ovocnářství, chov a šlechtění hospodářského zvířectva. Patřil k nim například G. A. Thal, ředitel školy, který byl velkým propagátorem zemědělského vzdělávání a ovocnářství.

Během 2. světové války budova sloužila mimo jiné i jako ubikace německé armády – Wehrmachtu. V roce 1945 přešla  Zimní rolnická škola do správy Ministerstva zemědělství ČSR. Výuka začala v listopadu 1946 a skončila v dubnu 1947. Škola měla tehdy 17 žáků. Současně v budově působila i Zemědělská poradna a Lidová škola hospodářská, v níž se povinně učily jednou týdně děti zemědělců.

Ve školním roce 1948/1949 byla Zimní rolnická škola zrušena. Do 1.7.1951 pokračovala jen škola lidová. Od následujícího školního roku sloužila budova již jen pro výuku Základní školy. Vyučovaly se zde třídy prvního stupně. V suterénu z bývalé tělocvičny byla pro děti později zřízena Školní družina. Po výstavbě nového školního komplexu v Suchdole n.O. v roce 1985 se v budově vystřídala řada různých institucí jako např. Lidová škola umění, Domovní a bytová správa, policejní stanice, místní knihovna, klub důchodců. V suterénu budovy byl vybudován protiatomový kryt CO. Po roce 1990 část budovy sloužila také ke komerčním účelům. V roce 1997 byla v jedné z místností otevřena „Síň historie obce“, která se stala základem dnešního Muzea městyse Suchdol n.O.

 

Výstavba Zemské hospodářské zimní školy v Suchdole n.O.

(později „Zimní rolnická škola“)

Na základě inspekční zprávy ze dne 23. června 1899 bylo rozhodnuto o přeložení Zemské hospodářské zimní školy ze Žiliny u Nového Jičína do Suchdolu n.O. „Žilina leží příliš na periferii, přičemž Suchdol vytváří dopravní centrum Kravařska. Odtud je možné pohodlně jezdit všemi pěti směry. Obec má také k dispozici všechny potřebné pomocné učitele, mistry a také lékaře a zvěrolékaře. Obec Suchdol darovala stavební pozemek v hodnotě 4.000,- K, stát dal na stavbu 20.000,- K ve dvou ročních splátkách. Ředitel Landwirtschaftliche Winterschule má ze Suchdolu možnost působit osvětou ve formě přednášek pro sedláky v jednotlivých obcích“.

Se stavbou nové školní budovy v Suchdole n.O. bylo započato 28. května 1901. Stavitelem školy byl stavební mistr a stavební rada Ing. Blum z Nového Jičína. Škola byla slavnostně otevřena a předána k užívání 3. listopadu téhož roku! Výstavba budovy tedy trvala jen něco málo přes 5 měsíců – na tu dobu neuvěřitelných 160 dnů !!!

 

Slavnostní otevření školní budovy (zápis z obecní kroniky):

 

3. listopadu 1901 byla slavnostně otevřena „Landwirtschaftliche winterschule“. Slavnost byla zahájena slavnostní bohoslužbou. Jako slavnostní hosté se zúčastnili: zástupce rolnických spolků na Kravařsku – prezident rolnické kulturní rady Springer, stavební rada Reutel, stavitel školy ing. Blum, inspektor A. Blaschke s mnoha učiteli novojičínského školního okrsku, kolegium profesorů rolnické střední školy v Novém Jičíně, učitelský sbor školy domácího hospodářství v novém Jičíně, správa dvorů v Suchdole, rada obce Suchdol, sdružení a místní spolky.

Továrník E. Rauppach převzal ochotně sestavení slavnostního průvodu, který vyšel od národní školy (dnes sídlo AGROSUMAK a.s.) až k zimní škole. V čele pochodovali suchdolští veteráni s vlajkou a hudbou, po nich následovaly místní spolky a sdružení, žáci domácího hospodářství, žáci rolnické střední školy, čestní hosté a velké množství lidí ze  Suchdolu a okolí. Když průvod dorazil na místo slavnosti, oznámily výstřely hmoždířů začátek slavnostního otevření. Na úvod působivě zazpíval suchdolský pěvecký spolek s mnoha přítomnými učiteli mužský chorál „Nebesa oslavují právo věcné cti“. Po té přednesl učitel Emil Lautenberg ze Suchdolu jím pro tuto příležitost sepsaný slavnostní prolog. Potom předstoupila dvě děvčátka oblečena v bílém a předala vyslancům země a říše dvě nádherné kytice. Potom starosta Josef Schulig pozdravil  jménem obce Suchdol přítomné čestné hosty a hosty slavnosti. Po té přednesl vládní rada Karl Kolb dlouhou slavnostní řeč, která vyzněla jako oslava císaře Františka Josefa I., po čemž byla zpívána národní hymna. Po poděkování ředitele zimní školy Heinricha Maresche byla za jeho vedení podniknuta prohlídka školních prostor. Všichni hosté slavnosti vyjadřovali chválu praktickému a účelnému zařízení nové školní budovy. Následně se v hostinci Cichy konala slavnostní hostina, která byla započata řečí vládního rady Karla Kolba a končila provoláním slávy císaři. Velkou děkovnou řečí řídícího zimní školy Heinricha Maresche byla nade vše důstojně slavnost ukončena“.

Kontakt

Muzeum Městyse Suchdol n/O

UŘAD MĚSTYSE

tel.: 556 770 101

e-mail:
mestys@suchdol-nad-odrou.cz

web:
www.suchdol-nad-odrou.cz


KLUB PŘÁTEL SUCHDOLU n/O:

Kamila Jasaňová
tel.: 724 389 269
tel.: 605 113 310

Petr Bartošík
tel.: 558 272 479

Zdeněk Strnadel
tel.: 737 105 319

e-mail:
muzeum@suchdol-nad-odrou.cz


web:
www.muzeumsuchdol.cz

Každou prohlídku je nutné předem dohodnout u správcové muzea K. Jasaňové, tel. 605 113 310

PROHLÍDKY:

Pondělí - zavřeno
Úterý – Pátek 10-12 a 13-15 hod
Sobota, neděle a svátky pouze na objednávku

Objednávat lze pouze o návštěvních hodinách muzea. Út-Pá v 9-15 hod.


Výjimka:
Prohlídky na sobotu, neděli a svátky je nutno objednat do čtvrtku 15 hod.


VSTUPNÉ:

jednotné 50,- Kč
školní výlety 10,- Kč
děti do 6 let a členové AMG zdarma

Délka prohlídky cca 60 minut.

Vyhledávání

Stránky sestavil Cre@tes - www.creates.cz © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode